De Stoffenkraam (J.L. van Drunen)
De Stoffenkraam (J.L. van Drunen)
Stationsweg 27
3362 HA Sliedrecht
0184 - 42 28 43 - info@destoffenkraam.nl

 
person
mb

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Stoffenkraam en op alle met De Stoffenkraam aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Stoffenkraam ingestemd is.
1.5 De internetsite van De Stoffenkraam richt zich op zowel de Nederlandse als buitenlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Stoffenkraam in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 De Stoffenkraam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van De Stoffenkraam en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en De Stoffenkraam komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Stoffenkraam zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Stoffenkraam garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die De Stoffenkraam in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Stoffenkraam worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.5 De verzendkosten zijn ongeacht het gewicht € 7,95 per pakket, is uw pakket zwaarder dan 10 kg. is de meerprijs voor onze rekening, (zijn er echter meerdere pakketten nodig kunnen wij meer verzendkosten rekenen). Vanaf een bestelwaarde van € 75,- is er gratis verzending in Nederland. Verzendkosten voor België en Duitsland zijn € 7,95. 

Mocht uw bestellingen in een enveloppe passen en door de brievenbus kunnen dan zullen de kosten € 3,85 zijn (ook ongeacht wat u besteld, dit zijn de kosten voor het verzenden en verpakken), dit geldt alleen voor Nederland.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, contant bij afhalen op de markt of in de winkel, Paypal, Giropay, Maestro, Visa, Mastercard of Ideal, vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN Amro rekening 43 28 32 246 t.n.v. J.L. van Drunen. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

De Stoffenkraam kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van De Stoffenkraam
4.2 In het geval door De Stoffenkraam een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De Stoffenkraam als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is De Stoffenkraam bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft De Stoffenkraam ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden (veelal zal het dezelfde dag verzonden worden, wanneer een artikel niet op voorraad is zal het later kunnen worden). Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De Stoffenkraam kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

- op maat zijn afgeknipt en / of gesneden (artikelen die ook reeds geknipt zijn t.b.v. bestelling kunnen niet meer geannuleerd worden, wanneer u artikelen voor bijv. een set bij elkaar heeft gezocht, vermeldt dit graag bij de opmerkingen zodat we er rekening mee kunnen houden);
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- snel kunnen bederven of verouderen;
- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
- van kranten en tijdschriften.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt De Stoffenkraam zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De Stoffenkraam garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 De Stoffenkraam is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Stoffenkraam. De Stoffenkraam is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien De Stoffenkraam, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De Stoffenkraam of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden De Stoffenkraam te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen De Stoffenkraam mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan De Stoffenkraam te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht De Stoffenkraam zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is De Stoffenkraam niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De Stoffenkraam, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.

11.1 De Stoffenkraam zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Stoffenkraam neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van De Stoffenkraam kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft De Stoffenkraam geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan De Stoffenkraamvragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan De Stoffenkraam vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die De Stoffenkraam zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u De Stoffenkraam hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

15. Voorwaarden Achteraf betalen

15.1. Algemeen (achteraf betalen)

 Bij achteraf betalen kunt u eerst zien wat u besteld heeft en dan de factuur betalen. Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Voor de beoordeling van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar GarantieCheque B.V. Indien akkoord kunt u achteraf betalen op rekening. U ontvangt dan van ons de bestelling en een factuur. Deze factuur moet u op tijd betalen.

De afhandeling van uw betaling wordt door ons uitbesteed aan Buckaroo. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met een betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen.

U dient dit vakje aan te klikken om aan te geven dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunt u hier lezen.

Noot: de Merchant is vrij om aanvullend als instructie en/of communicatie een aantal punten uit de algemene contractvoorwaarden tevens te vermelden bij de algemene informatie (bijv. voorwaarden gebruik achteraf betaalservice, zie hieronder bij hoofdletter B).

 

15.2 Algemene voorwaarden achteraf betaalservice  

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

15.3 Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van de Stoffenkraam producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

2. U bent 18 jaar of ouder;

3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij GarantieCheque B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of de Stoffenkraam uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;  

4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij GarantieCheque B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

5. U bent verplicht de Stoffenkraam op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van de Stoffenkraam per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van de Stoffenkraam.

6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

15.4 Wijze van betalen:

1. de Stoffenkraam heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan de Stoffenkraam en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens de Stoffenkraam, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens de Stoffenkraam wordt erkend.

3. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

4. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met betaalkoppeling van Buckaroo.

 

15.5 Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.

2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft de Stoffenkraam het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.

4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.

5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt de Stoffenkraam onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan GarantieCheque B.V.

6. Indien een vordering wordt overgedragen aan GarantieCheque B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal GarantieCheque B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.

7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht GarantieCheque B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan GarantieCheque B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.garantiecheque.nl.

8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door GarantieCheque B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

 

15.6 Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.. GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V. kunnen deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van GarantieCheque B.V., RiskSolutions B.V. en met GarantieCheque B.V. en/of RiskSolutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom GarantieCheque B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

 

Stoffen updates

Mis de aanbiedingen en leuke tips niet. Schrijf u in:

Naam*
Uw E-mail*
  • Uitgebreid betaalgemak:
  • Ideal
  • PayPal
  • Mister Cash
  • Visa
  • Master Card
  • Maestro
  • Cash